ALGEMENE VOORWAARDEN WINACTIE

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winacties op de website van Mascotte.nl. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.


1 – Deelnemers onder de 18 jaar mogen niet mee doen aan deze winactie.
2 – De winactie loopt de gehele periode van de Mascotte Master campagne van juni 2021 tot en met maart 2022. Alle wincodes die in deze periode worden geüpload maken kans op een van de 100 prijzen per artiest. De inzendingen die buiten deze periode worden geüpload zijn uitgesloten voor de winactie.
3 – In totaal geeft Mascotte 100 prijzen weg per artiest. In totaal zijn er 3 artiesten. Per artiest is er 1 hoofdprijs en 99 2e prijzen. De hoofdprijs is een ervaring in plaats van een fysieke prijs en zal samen met de winnaar gepland worden.
4 – De hoofdprijswinnaar wordt in de eerste maand na lancering van het product van de artiest bekend gemaakt. De 2e prijzen kunnen tijdens de hele campagneperiode vallen.
5 – Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn in Nederland.
6 – De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Mascotte gerechtigd een andere winnaar te kiezen.
7 – De prijzen worden ingekocht bij derde partijen. Mascotte is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch vanwege aanpassingen door Covid maatregelen.
8 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Mascotte gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.
9 – Deelname aan en gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Mascotte kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
11 – Mascotte is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
12 – Mascotte is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
13 – Mascotte is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Mascotte daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal Mascotte op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.
14 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.
17 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Mascotte zal zo spoedig mogelijk reageren.